ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване  на площ от 2 кв.м  във фоае–централен вход  за поставяне на терминално устройство /банкомат/“. 

Заповед

Указание

Декларация - приложение 1

Декларация - приложение 2

Декларация - приложение 3

Заявление за участие

Ценово предложение

Договор-проект


===============================================================================

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на помещение от 14 кв.м на 11 етаж и 1 кв. м площ на покрива за поставяне оборудване за интернет."

Заповед

Тръжна документация

Декларация - приложение 1

Декларация - приложение 2

Декларация - приложение 3

Заявление за участие

Ценово предложение

Договор-проект

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на помещение от 14 кв.м на 11 етаж и 1 кв. м площ на покрива за поставяне оборудване за интернет.“

1. Заповед


2. Указание

3.Декларация-приложение 1

4.Декларация-приложение2

5.Декларация-приложение3

6. Заявление Участие

7. Ценово предложение

8. Договор за наем-проект

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на столова 81 кв. м /бивша сладкарница/, находяща се на партерния етаж в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр.Свищов”

1. Заповед


2. Указание

3.Декларация-приложение 1

4. Декларация-приложение 2

5.Декларация-приложение 3

6. Заявление Участие

7.Ценово предложение

8.Договор за наем-проект

Заповед за определяне спечелилия търга

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 4 лабораторни помещения - бивша регистратура; манипулационна; биохимична лаборатория и санитарен възел   с обща площ  от 73,30 кв. м в сградата на 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр.Свищов”;

1.Заповед

2.Указание

3.Декларация-приложение 1

4.Декларация-приложение 2

5.Декларация-приложение 3

6.Заявление Участие

7.Ценово предложение

8.Договор за наем-проект

Заповед за определяне спечелилия търга


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на движим актив  – мамографски апарат  „mamomat balance„ модел SN2086, собственост  на „МБАЛ д-р Д.Павлович“ ЕООД “;

1. Заповед

2. Тръжна документация

3.Декларация-приложение 1

4.Декларация-приложение 2

5.Декларация-приложение 3

6.Заявление-Участие

7.Ценово предложение

8.Договор-проект

Заповед за определяне спечелилия търга


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване на движими активи  – фиброгастроскоп - 1бр. ;  фиброректосигмуидоскоп-1бр.; трансформатор-1бр.; холтер система-1бр.; велоергометър БОШ-1бр.; коаголатор монополярен елект-1бр.; йонселективен апарат АВЛ-1бр.; бипулсатор-1бр.; ултразвуков инхалатор-1бр.; апарат за дразнещи токове-1бр.; кушетки-10бр.; бюра-2бр.; столове-4бр.; оборудване салон ЛФК-1бр.; хладилник ЗИЛ-1бр.; работни маси-6бр. ,собственост  на „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ" ЕООД

1. Заповед

2. Тръжна документация

3. Декларация - 1

4. Декларация - 2

5. Декларация - 3

6. Заявление

7. Ценово предложение

8. Договор за наем - проект

Заповед за определяне спечелия търга

Сключени договори за отдадени под наем активи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПРЕДМЕТ:

"ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНА ПЛОЩ -ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩО 32 КВАДРАТНИ МЕТРА В СГРАДАТА НА „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ" ЕООД - ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ И МАНИПУЛАЦИОННА"

1. Заповед

2. УКАЗАНИЕ

3. ДЕКЛАРАЦИЯ 1

4. ДЕКЛАРАЦИЯ  2

5. ДЕКЛАРАЦИЯ 3

6. ЗАЯВЛЕНИЕ

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8. ДОГОВОР ЗА НАЕМ - проект


Заповед за определяне спечелия търга

Сключен договор за отдадени под наем помещения

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПРEДМЕТ:

"САМО ПЪРВИ ЕТАЖ - ЗАПАДНО КРИЛО ОТ СГРАДАТА НА
"МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД ГР. СВИЩОВ, СЪГЛАСНО 

ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ"

ДЕКЛАРАЦИЯ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД 1

ДОГОВОР С НАЕМАТЕЛЯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

съобщение за прекратяване

Събиране на обяви с оферта – обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛДДимитър Павлович“ гр. Свищов.

докумтенация за участие

AOP ID: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058414


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПРЕДМЕТ:„ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНА ПЛОЩ от 1.50 КВАДРАТНИ МЕТРА В СГРАДАТА НА „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ“ - ЕООД – ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, ИЗТОЧНА ЧАСТ ДО РЕГИСТРАТУРАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАФЕ АВТОМАТ“


заповед

указания

заявление

декларация 1

декларация 2

декларация 3

декларация 4

договор за наем

договор за наем1

заповед за отдаване

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 ГОД./четвъртък/ от 15.00 ч. в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ С ПРЕДМЕТ:

" ПРОДАЖБА НА КАФЕ АВТОМАТ С ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО"

заповед

указания

заявление

декларация 1

декларация 2

декларация 3

декларация 4

договор

договор1

заповед1


ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 ГОД./четвъртък/ от 14.00 ч. в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на   недвижими имоти УПИ-та, находящи се в двора на болницата

заповед

указания

молба за участие

декларация 1

декларация 2

декларация 3

скица 1

скица 2

ценово предложение

протокол №1

протокол №2

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2016 ГОД./петък/ от 10.00 ч. за позиция №1 ; от 13.00 ч. за позиция №2  в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :

ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  (Д М А), СОБСТВЕНОСТ НА „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД

изтегли заповед

изтегли документация

протокол  качен на 12.10.2015 год.

заповед спечелил търга качена на 13.10.2015 год.

договор

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2015 ГОД./петък/ от 13.00 часа в сградата на МБАЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на   недвижими имоти

изтегли заповед                     скица 1

изтегли указания                    скица 2

изтегли молба за участие     скица 3

изтегли декларация 1           скица сграда

изтегли декларация 2

изтегли декларация 3        

ценово предложение

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.07.2015 ГОД./сряда/ от 10.00 ч. за позиция №1 ; от 13.00 ч. за позиция №2 и от 16.00 ч. за позиция №3;  в сградата на МБАЛ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАЯ, 16 (ШЕСТНАДЕСЕТ) КВ.М  ОБЩА ПЛОЩ,  НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА /ЗАПАДЕН КОРИДОР/ ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА.

изтегли документация     заповед     изтегли молба за участие  изтегли декларация 1  изтегли декларация 2

изтегли декларация 3  проект - договор

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2015 ГОД./вторник/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, ОБОСОБЕНО КАТО ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ОБЩА ПЛОЩ  14,8 КВ.М, НАМИРАЩО СЕ В СГРАДАТА /ФОАЙЕТО/ НА МБАЛ „Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ’’ ЕООД ГРАД СВИЩОВ

изтегли документация   заповед   изтегли молба за участие   изтегли декларация 1   изтегли декларация 2

изтегли декларация 3   проект договор

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.06.2015 ГОД./четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване

„Отдаване под наем на столова /бивша сладкарница/, находяща се на партерния етаж в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр.Свищов”

изтегли документация

заповед

изтегли молба за участие

изтегли декларация 1

изтегли декларация 2

изтегли декларация 3

проект - договор

Търгът ще се проведе на 29.05.2015 год./петък/ от 12.30 ч. в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЕН МАТЕРИАЛЕН АКТИВ  (Д М А), СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД

изтегли документация

заповед

изтегли молба за участие

изтегли декларация 1

изтегли декларация 2

изтегли декларация 3

договор - проект

Търгът ще се проведе на 28.05.2015 год./четвъртък/ от 13.00 ч. в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ 14 КВ.М НА 11 ЕТАЖ В СГРАДАТА НА МБАЛ „ Д-Р Д.ПАВЛОВИЧ“ ЕООД И ПЛОЩ НА ПОКРИВА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНТЕРНЕТ

изтегли документация

съдържание

заповед

декларация 1

декларация 2

декларация 3

проект-договор

Търгът ще се проведе на 25.05.2015 год./понеделник/ от 14.00 ч. в сградата на МБАЛ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване

"ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАЯ, 16 (ШЕСТНАДЕСЕТ) КВ.М  ОБЩА ПЛОЩ, НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА /ЗАПАДЕН КОРИДОР/ ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА"

изтегли документация

молба за участие

заповед

декларация 1

декларация 2

декларация 3

проект договор


Търгът ще се проведе на 20.05.2015 год./сряда/ от 14.00 ч. в сградата на МБАЛ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ <