ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Документация за участие в обществена поръчкаПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ 

„Д-Р ДИМИТЪР

ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ ЗА 2018/2019 ГОД.1. Решение - 10.01.2018г.


2. АОП - 10.01.2018г


3. Договор - 08.02.2018г.


4. Обжалване възложена поръчка - 08.02.2018г.====================================10.01.2018===================================


Документация за участие в обществена поръчка

Периодични доставки на ваучери за храна за персонала на  МБАЛ „ДДимитър Павлович“ ЕООД  гр. Свищов”.1. Документация за участие


2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


3. Информация удължаване на срока /15.12.2017/


4. Протокол цени ваучери /20.12.2017/
===========================================08.12.2017======================================================Документация за участие в обществена поръчка договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов 2017/2018 година“.

1. Техническа спецификация


2. Обр. 1 ЕЕДОП


3. Обр. 2 първоначална оферта


4. Обр. 3 договор лекарства 09.10.2017


5. Покана лекарства


6. Прил. 2.1. Техническо


7. Прил. 2.2 Ценово


8. Решение Лекарства


9. АОП


10. Протокол, доклад, решение - качено на 13.11.2017г.


11. Договор "Фаркол АД"


12. Обявление за възложена поръчка

================================09.10.2017========================================

Документация за участие в обществена поръчка – събиране на обяви с оферти с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов 2017/2018 година.


Документи за участие

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информация за удължаване на поръчката / от дата 07.09.2017 /
Протокол / от дата 12.09.2017 /

------------------------------31.08.2017----------------------------
„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов 2017/2018 година“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


Указание за участие

Образци:Образец №1

Представяне на участника

Образец №2.

Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП

Образец №3

Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката по чл.64, ал.1, т.9 ЗОП

Образец №4

Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител


Образец №5

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП


Образец №6

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП


Образец №7

Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП


Образец №8

Техническо предложение


Образец №8.1

Образец 8.1


Образец №9

Ценово предложение


Образец №10

Договор - проект

    изтегли - Съобщение

    изтегли -  Протокол храна
„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ 2017/2018Г.“

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Указание за участие

Техническа спецификация

Образци:Образец №1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец №2.

Техническо предложение

Образец №2.1.

Приложение към техническото предложение

Образец №3

Ценово предложение


Образец №4


Договор - проект

линк към АОП

Съобщение

Решение

Доклад и протокол

Обявление за възложена поръчка 05.10.2017

Договор - Търговски лица 05.10.2017

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов“, открита с Решение № 388/12.04.2017 г., обявление от 12.04.2017 г. и публикувани в Регистъра за обществени поръчки в Агенцията за обществени поръчки на 12.04.2017 г. с № 00482-2017-0002 и публикувана в профил на купувача на интернет страницата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов - http://www.mbal-svishtov.bg.


Решение

Доклад лекарства

                                                                                                                                               качено на 10.07.2017


Съобщение


качено на 26.06.2017

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов.

Протокол №1 от отваряне и разглеждане на офертите на участниците в  открита процедура на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал.1, т.1, буква „а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов", открита с Решение № 388/12.04.2017 г., обявление от 12.04.2017 г. и публикувани в Регистъра за обществени поръчки в Агенцията за обществени поръчки на 12.04.2017 г. с № 00482-2017-0002 и публикувана в профил на купувача на интернет страницата на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович" ЕООД, гр. Свищов - http://www.mbal-svishtov.bg.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов.

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци:

Образец №1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец №2.

Техническо предложение

Образец №2.

Приложение към техническото предложение

Образец №3.

Ценово предложение

Образец №4

Договор – проект

Разяснение по условията на поръчката 

Договор Дъчмед Инт. ЕООД

Договор Медофарма ЕООД

Договор Софарма Трейд АД

Договор ТЛ НАЦ ЕООД

Договор Унифарм АД

Договор Фаркол АД

Договор Фрезениус ЕООД

Договор Фьоникс Фарма ЕООД

Връзка към АОП:

добавено на 18.04.2017
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВО ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД ГР. СВИЩОВ.

Протокол

Договор - сключен

връзка към АОП

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предмет на поръчката: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  S – 0,001% ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ЕООД ГР. СВИЩОВ.

решение за откриване

договор

връзка към АОП

добавена на 26.01.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА  ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци:

Образец №1

Представяне на участника      

Образец №2

Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Образец №3

Декларация по чл. 97, ал.5  от ППЗОП

Образец №4

Декларация  по чл. 97, ал.6  от ППЗОП

Образец №5

Декларация по чл. 66, ал.1  от ЗОП

Образец №6

Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Образец №7

Техническо предложение

Образец №8

Ценово предложение

Образец №9

Договор - проект

Връзка към АОП

Информация за удължаване на поръчката

Връзка към АОП

Протокол

Договоркачено на 27.01.2017


„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ


документи за участие

съобщение

протокол1


качено на 14.11.2016

сключен договор 

качено на 19.12.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ

публично състезание:

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ,РАЗТВОРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "

МБАЛ –д-р Димитър Павлович" – ЕООД в гр.Свищов.

решение

доколад

протокол 4 

протокол 3

протокол 2

качено на 27.09.2016


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

публично състезание:

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ,РАЗТВОРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "

МБАЛ –д-р Димитър Павлович" – ЕООД в гр.Свищов.


изтегли решение - качено на 12.07.2016 год.

обявление   (740125)

изтегли документация   качена на 12.07.2016 год.

изтегли лекарствена листа приложение 1 качена на 12.07.2016 год.

изтегли Единен европейски документ за обществени поръчки качен на 12.07.2016 год.

изтегли ценово предложение /приложение 6а/ качено на 12.07.2016 год.

изтегли технически предложение приложение 5 качено на 22.07.2016

разяснения по условията на обществената поръчка качено на 22.07.2016

хипервръзка АОП   00482-2016-0002

протокoл 1 качено на 25.08.2016

Съобщение за отваряне на ценови те предложения качено на 01.09.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

сключен договор качено на 06.12.2016

-------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

Договаряне без обявление  -

"Доставка на течно гориво - Периодични доставки на маркирано гориво за отопление на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД


хипервръзка АОП   00482-2015-0005

                                     решение

                                     сключен договор качен на 12.10.2015 год.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура №3 качена на 28.08.2015 год.

ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ГР.СВИЩОВ

                                            хипервръзка АОП  00482-2015-0004

 обявление

решение

Приложение 1 - меню

                                                                             нач.страница

изтегли документация

               протокол 1 качен на 01.10.15 г.

                     протокол 2 качен на 08.10.2015 год.

решение избор изпълнител качено на 08.10.2015 год.

                                                   сключен договор качен на 13.10.2015 год.

                                                   възстановена гаранция за участие качена на 13.10.2015 год.

                                                   възстановяване гаранция за изпълнение качена на 31.05.2016 год.

                                                   Информация изп.договор качена на 31.05.2016 год.

Разглеждането на техническите „Предложение за изпълнение на поръчката”- „Плик № 2”  и отваряне на ценови оферти   ще се проведе на  07.10.2015 год. в 13.00 часа в офис „Обществени поръчки“ в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура №2 качена на 04.08.2015 год.

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на

МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“ ЕООД  гр.Свищов

документация

обявление  (680771)

                                                                               решение

                                                                  хипервъзка АОП  - 00482-2015-0003 

                                                                            протокол 1  качен на 10.09.15

                                                                            протокол 2 качен на 25.09.15

                                                                            протокол 3    качен на 05.10

                                                                            решение избор на изпълнител качено на 05.10.2015 год.

                                                                       възстановена гаранция за участие качена на 19.10.15 год.

                                                                       сключен договор  качен на 03.11.2015 год.

                                                                       възстановена гаранция за участие качена на 04.11.15 

отваряне на ценови оферти, ще се проведе на 01 октомври 2015 год. (четвъртък) в 14.00 ч в заседателната зала в сградата на МБАЛ „Д-р Д.Павлович” ЕООД.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура №1 качена 03.02.2015 год.

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ,

 РАЗТВОРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА

                                                    "МБАЛ –д-р Димитър Павлович" – ЕООД в гр.Свищов       

отваряне на ценови оферти, ще се проведе на 31 март 2015 год. (вторник) в 11.30 ч в Офис „Обществени поръчки” в сградата на МБАЛ „Д-р Д.Павлович” ЕООД.     

дата отваряне оферти: 05.03.2015 год. от 13.00 ч Офис Общ.поръчки в МБАЛ


ОБЯВЛЕНИЕ ОП      РЕШЕНИЕ ОП    документация     Приложение 1 - Лекарствена листа                            

 хипервръзка АОП 00482-2015-0001 РАЗЯСНЕНИЕ   


ПРОТОКОЛ №1 комисия - качен на 06.03.2015 год.

ПРОТОКОЛ №2 комисия - качен на 13.03.2015 год.

протокол 2а - качен на 17.03.2015 год.

протокол 3 - качен на 09.04.2015 год.

Протокол №4 - качен на 29.04.2015 год.

Решение избор на изпълнител - качен на 29.04.2015 год.

Освобождаване гаранции за участие - качен на 29.04.2015 год.

Протокол 4а - качен на 13.05.2015 год.

Решение - допълнение - качен на 13.05.2015 год.

сключен договор   -качен на 20.05.2015 год.

сключен договор - качен на 20.05.2015 год

сключен договор - качен на 20.05.2015 год.

сключен договор -качен на 25.05.2015 год.

сключен договор -kaчен на 04.06.2015 год.

сключен договор -качен на 08.06.2015 год.

сключен договор- качен на 09.06.2015 год.

сключен договор- качен на 09.06.2015 год.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура №3/2014 „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ,

 РАЗТВОРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА

 "МБАЛ –д-р Димитър Павлович" – ЕООД в гр.Свищов.

дата отваряне оферти: 15.12.2014 год. от 13.00 ч

изтегли документация

РЕШЕНИЕ стр 1  РЕШЕНИЕ стр.2  РЕШЕНИЕ стр.3  РЕШЕНИЕ стр.4  РЕШЕНИЕ 5 стр.


обявление (633340)  

Хипервръзка АОП 00482-2014-0005

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лекарствена листа

разяснение чл.29, ал.2- качено на 21.11.2014 год.

протокол 1 комисия

уведомително писмо

протокол 2 комисия - качено на 15.01.2015 год.

Решение избор на изпълнител - качено на 15.01.2015 год.


                                                     ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - качен на 16.02.2015 год.

                                                     гаранция за участие - възстановяване


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Договаряне без обявление  -

Доставка на дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП: 02144400045,маркиран червен за нуждите на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович " ЕООД. 

решение 1 стр.  решение 2 стр. решение 3 стр. решение 4 стр. решение 5 стр. 

ХИПЕРВРЪЗКА АОП 00482-2014-0004   решение -(631257)

ДОГОВОР   -     1 стр.2 стр.3 стр.4 стр.5 стр.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Договаряне без обявление -Oтваряне и разглеждане на оферти -19.09.2014 г.  от 13.00 ч. в Офис "Общ.поръчки" в МБАЛ

EЖЕДНЕВНО приготвяне и ОСИГУРЯВАНЕ на храна за  пациенти и дежурен персонал на Многопрофилна болница за активно лечение  д-р Димитър Павлович ЕООД, гр. Свищов

изтегли - Покана

протокол комисия