ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ 2016 год.

публичен търг с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАЯ, 16 (ШЕСТНАДЕСЕТ) КВ.М  ОБЩА ПЛОЩ, НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА /ЗАПАДЕН КОРИДОР/ ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА.

изтегли документация

изтегли молба

изтегли декларации

изтегли проект - договор

протокол комисия

заповед спечелил търга

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.07.2016 год./вторник/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------публичен търг с тайно наддаване

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В ДВОРА НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД 


изтегли документация

изтегли молба за участие

изтегли декларации

изтегли бланка ценово предложение

скица 1

скица 2

протокол комисия 1    протокол комисия 2  

заповед спечелил търга

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2016 год./понеделник/ от 11.00 часа за Обособена позиция №1 и от  14.00 часа за Обособена позиция №2 в кабинета на Управителя на МБАЛ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


публичен търг с тайно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЕН МАТЕРИАЛЕН АКТИВ  (Д М А), СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД

изтегли документация

изтегли молба за участие

изтегли декларации

изтегли бланка ценово предложение

изтегли проект-договор

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2016 год./сряда/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

публичен търг с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, ОБОСОБЕНО КАТО ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ОБЩА ПЛОЩ  14,8 КВ.М, НАМИРАЩО СЕ В СГРАДАТА /ФОАЙЕТО/ НА МБАЛ „Д-Р Д. ПАВЛОВИЧ’’ ЕООД ГРАД СВИЩОВ

изтегли документация

            изтегли молба за участие

            изтегли декларации

            изтегли проект-договор

            протокол комисия

           заповед спечелил търга

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.06.2016 год./вторник/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


публичен търг с явно наддаване

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАЯ, 16 (ШЕСТНАДЕСЕТ) КВ.М  ОБЩА ПЛОЩ, НАМИРАЩА СЕ В СГРАДАТА /ЗАПАДЕН КОРИДОР/ ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА.

изтегли документация

 изтегли молба за участие

 изтегли декларации

 изтегли проект-договор

протокол комисия

заповед спечелил търга

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.06.2016 год./четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ-----------------------------------------------------------------------

публичен търг с явно наддаване

"Отдаване под наем на столова /бивша сладкарница/, находяща се на партерния етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Д.Павлович" ЕООД, гр.Свищов

изтегли документация

изтегли молба за участие

изтегли декларации

протокол комисия

заповед спечелил търга


ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.05.2016 год./вторник/ от 12.30 часа в сградата на МБАЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


публичен търг с тайно наддаване

"Отдаване под наем на помещение 14 кв.м на 11 етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" ЕООД и площ на покрива за поставяне на оборудване за интернет"

изтегли документация

изтегли молба

изтегли декларации

изтегли ценово предложение

изтегли проект-договор

протокол комисия

заповед спечелил търга

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.05.2016 год./вторник/ от 14.00 часа в сградата на МБАЛ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------