КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


СТАРША КЛИНИЧЕН ЛАБОРАНТ

-       ДАМЯНКА ДАМЯНОВА


-          Отделението по Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.

100  % от лекуваните в болнични условия се изследват в Клинична лаборатория.


ДЕЙНОСТ:

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

-          Хематологични

-          Клинично-химични

-          Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата,

-          Електролити,

-          Показатели на обмяната на pH и кръвните газове,

-          Групи лабораторни изследвания: въглехидрати / в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини и констелации за оценка на хода на възпалението, маркери на миокардната лезия, ликворна диагностика.

Ползването на затворена система на вземане на кръв е рутинна практика. Така се осигурява безопасността както на пациента, така и на персонала. Лабораторният екип работи денонощно.

Поддържа се значителен обем от спешни показатели, работи се с автоматична апаратура. За основа на дейността служи Националния стандарт по Клинична лаборатория. Поддържа се високо качество и надежност на извършените изследвания.