ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД Гр. СВИЩОВ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


 Доклад ЗА ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД Гр.  СВИЩОВ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


Д О К Л А Д


 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД

Гр.  СВИЩОВ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

 

Въведение и методични бележки

 

Болницата в град Свищов със 127 годишна история е едно от най-старите учреждения в историята на здравеопазването в България. Имала е по-добри години и години на възход на дейността. Сега, по стечение на много неблагоприятни фактори, болницата е в продължителен период на упадък.

Воден от разбирането, че мълчанието води до задълбочаване на кризата, ще се опитам да направя балансиран диагностичен анализ на ключовите направления от дейността на „МБАЛ д-р Димитър Павлович" ЕООД гр.Свищов. Използвал съм методите: Вътрешен сравнителен анализ за работата на стационарните отделения през  годината към предходни години и за сравняването на данните от другите методи;

Интервю - проведено с настоящи служители, пациенти, граждани, бивши служители и управители на болницата;

Метода на експертните оценки и анализ на документи;

Един от най-значимите методи, конкурентният сравнителен анализ (спрямо непосредствените конкуренти) тук е силно ограничен поради липса на достатъчно достоверна информация. В условията на голямо предлагане на здравни услуги от болничните ръководства и дива нелоялна надпревара, при която не само се индуцира търсене на болнични услуги, но се купуват и пациенти, когато отчитането на „кухи пътеки” става все по-масова практика и общественото мнение може да се манипулира над 80%, (относно ограничителя на корупционни практики, наречен „пръстови отпечатъци”), използването на външен сравнителен анализ за количествените индикатори се обезсмисля.

При анализа на дейността съм използвал основните приети от МЗ и НСИ специфични медицински и икономически показатели за болниците:

Здравни индикатори:

 

Случай на хоспитализация” е всеки постъпил болен, настанен в болнично заведение с престой не по-малко от 24 часа

 „Преминали болни“ Показателят включва сумата от болните, които са били в стационара в началото на годината и постъпилите болни през годината. Този основен здравен индикатор за дейността болничните лечебни заведения (ЛЗ) показва число по-голямо от реалното с разлика близка до броя на „болните, които са били в стационара в началото на годината”. Част от отчетените пациенти, които са постъпили в стационара в края на годината отново се отчитат през следващата година, като „били в стационара в началото на годината”. По тази причина в анализа на отчетената дейност по договор с НЗОК, използвам показателя „Напуснали болни” = сумата от броя на изписаните и умрелите в стационара пациенти. Този показател е най-точен, защото липсват болни постъпили през годината, но отчитани през две последователни години. Разликата между „преминалите болни” и „напуснали болни по КП” се дължи и на лекуваните болни, но по различни причини не отчетени като преминали по КП.

Показателят „изписани болни“ (включващ пациентите, връщащи се в дома си или преведени в друго лечебно заведение) използвам за да покажа структурата на болните изписани от стационара, според състоянието на изписване.

„Оборот на леглата” (или преминалите болни на едно легло) характеризира средния брой болни, обслужени през годината на едно болнично легло. Изчислен е като съотношение между броя на преминалите болни (т.е. болните, които са били в стационара в началото на годината, и постъпилите болни през годината) и средногодишния брой на леглата.

„Среден престой” на лекуван болен (в дни) е изчислен като съотношение между сумата на проведените през годината леглодни в стационара от всички болни и броя на преминалите през стационара болни (т.е. броя на болните в началото на годината и постъпилите през годината).

 „Болничен леталитет” е съотношението между броя на умрелите в болниците и броя на напусналите болни (изписани и умрели).

„Използваемост на леглата” характеризира средната заетост на едно легло през годината (в дни). Изчислена е като съотношение между сумата от проведените леглодни от всички болни през годината и средногодишния брой на леглата.


Основни икономически показатели:

 

Среден разход на едно легло;

Среден разход на един преминал болен;

Среден разход на един леглоден;

Среден разход на един храноден ; .

Среден разход на един лекарстводен.


Анализът за приходите и разходите е направен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти по отношение на признаване на приходите и полагащите се разходи.


 

 

 

 

 

 

А. Основно направление: Клиенти


Болницата в град Свищов е предназначена да задоволява потребностите на населението от общината от болнична медицинска помощ.

Общината има 38 701 жители, в т.ч.18 733 от мъжки пол и 19 928 от женски. Град Свищов е с 27 487 жители – 13 228 от мъжки пол и 14 259 от женски пол. Избор на общопрактикуващ лекар са направили  32 500 лица, като към 01.03.2017г. около 25 000 от тях са с непрекъснати здравноосигурителни права.

Клиентите на болницата - отделни индивиди (пациенти или техни родители и близки) или институционалните клиенти Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерството на здравеопазването (МЗ), други лечебни заведения (ЛЗ), са основата за  съществуването, развитието или отслабването и провала на болницата.

В отношенията между болницата и индивидуалните клиенти при закупуването на здравни услуги стои трета страна, „посредник” и основен платец - Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която осъществява дейност по управление и разходване на средствата от задължителните здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни  услуги.

Договорът между НЗОК и „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД за закупуване на здравни услуги е типов и неговата индивидуалност не се отнася до цените, а само до вида, обхвата и обема на услугите.  Видът и обхватът на договорената дейност зависи от възможностите на болницата да наеме персонал за изпълнение на постоянно нарастващите изисквания за броя на лекарите специалисти и да отговори на качествените характеристики включени в изискванията на клиничните пътеки и клинични и амбулаторни процедури.  Обемът на договаряните услуги е ограничен от купувача, не на база потребностите на здравноосигуреното население, а на достигнатото изпълнение през предходната година.

Обявата, направена от НЗОК през лятото на 2012г., за въвеждане от 2013г. на нова система за разпределение на разходите от бюджета на НЗОК по изпълнители на болнична медицинска помощ  на „исторически принцип”,  доведе до рекорден прием на пациенти в много болници. За няколко месеца разходите за „свръхпотреблението” на болнична помощ се покачиха със 70 000 000 лв. През 2013г. тези плащания некоректно се утвърдиха като исторически достигнат лимит, включващ и спечеленото от широко разпространените многообразни корупционни практики, отпреди и особено след обявата през 2012г. Това автоматизирано финансиране от НЗОК, базирано на неверни предходни отчети, дискредитира принципа за равен достъп на ЛЗ. Сега по-малко от 10% от всичките около 350 болници усвояват над 51% от бюджета на Касата за болнична помощ.

Публична тайна са признатите от НЗОК, непопадащи под санкция широко разпространени корупционни практики за притегляне на пациенти или само на техни документи в някои болници срещу заплащане на лекарите от извънболничната медицинска помощ.

Спадането на финансовите средства от НЗОК с няколко процента за 2017г. се прие с протест от болниците, които са запазили и увеличили пациентите си през предходните години  и поради това са с големи бюджети. За „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД, чийто лимит от финансови средства на болнично легло е докаран до най-лош за страната, такъв механизъм на разпределение на възможните разходи на бюджета я обрича на невъзможност да  увеличи постъпленията си от клиента НЗОК, независимо от количеството и качеството на положения от персонала труд. 

Министерството на здравеопазването (МЗ) е институционален клиент на болницата по договор за:

- спешна медицинска помощ (консултации и изследвания) на пациенти със спешни състояния по искане на дежурния екип на ЦСМП – за пациенти, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение.

- дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (поддържане на капацитета и осигуряване на диагностика и лечение на болни, в т.ч. продължително лечение на болни със сърдечно-съдови, неврологични и белодробни заболявяния) - за общински лечебни заведения в труднодостъпни или отдалечени райони

Министерството на здравеопазването е с особено значение и влияние и към първия институционален клиент – НЗОК във връзка с формиране и провеждане на държавната политика в здравеопазването.

Съветници на пациентите и техни посредници с болницата, са лекарите от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ (в Община Свищов индивидуалните практики за първична и специализирана медицинска помощ). Комплексността и последователността в обслужването на болните, включително и необходимостта от посещение на личния лекар при пациента в болницата, изисква близка връзка на лечебните заведения в общината. За съжаление,  по реципрочни причини тя е затруднена, във вреда на пациентите и техните близки.

Гарантираните нормативно от задължителното здравно осигуряване свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, чрез определен по вид, обхват и обем от здравни дейности, и свободен избор на изпълнител, сключил договор с НЗОК, са основни принципи, които нормативно предполагат лоялна конкуренция между лечебните заведения за болнична помощ за спечелване на пациенти с предлагането на разнообразие от качествени здравни услуги. На практика в България тези основни права на пациентите не се осъществяват. В силно комерсиализираната и в голяма степен корумпирана здравна система, усвояването на финансовите средства на НЗОК за болнична помощ  става все по свързано с процеси извън интересите и възможностите за контрол на здравноосигурените лица или техните посредници и представители.

 

Изводи:

 

1.  Нормативната уредба в здравеопазването и заниженият контрол на НЗОК към спазване правата на пациентите и защита интересите на здравноосигурените, доведоха до повсеместен псевдопазар на здравни услуги и здравен мениджмънт на лъжата. Купуването и продаването на пациенти и техните права, не е престъпление!

2. Неефективната „регистрационна” контролна дейност на НЗОК позволи необосновано увеличаване броят на лечебните заведения за болнична медицинска помощ, което създава условия за свръхпредлагане на медицински услуги и „закупуване” и „абониране” на пациенти към болниците.

3. Високите изисквания на МЗ заложени в медицинските стандарти и условията на НЗОК за сключване на индивидуалните договори за закупуване на болнични медицински услуги не подобряват качеството, а затрудняват по финансови причини достъпа на част от страдащите до единствено възможната близка за тях болнична медицинска помощ. Свободният избор за този вид пациенти е невъзможен.

3. С липсата в Свищов на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) или поне Медицински център (МЦ), като посредник, който да сътрудничи със стационара в диагностично-лечебния процес, отслабва връзката болнична – извънболнична медицинска помощ, която е в интерес на пациентите.

4. Облагата от „продаването на пациенти” на болници в други градове е причина за пренебрежително отношение на общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ към потребностите на страдащите и възможностите на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД  за удовлетворяването им.

 


             Б. Основно направление: Управление


„МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД е усложнeна система за управление, поради разстроената ѝ многообразна дейност от неблагоприятно въздействащи фактори на външната и вътрешна среда.

Управлението на ѝ се осъществява от управленски персонал на три йерархични управленски нива.

Във висшето управленско ниво са:   управителят, който трябва да планира, организира, координира и ръководи дейността на организацията и главният счетоводител. В средното ниво са: специалиста ТРЗ – личен състав, статистик и друг административен персонал. Ниското  управленско ниво включва началниците на отделения, който трябва да планират, организират, контролират, отчитат и отговарят за цялостната медицинска дейност на структурите, които ръководят,  главната и старшите медицински сестри.

От 10.02.2012г. до средата на м. март 2016г. длъжността управител на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов  е заемал д-р Евгений  Митанов. От втората половина на м. март 2016г за един месец, до провеждането на конкурс, управител е бил г-н Илиян Венков, а след това д-р Венцислав Михов. От 23.06.2016г. в управлението на болницата на изпитателен срок до 22.12.2016г., без особен принос, участваше като директор административни дейности Евгения Иванова – бивш директор на МБАЛ Белене ЕООД.

Сменени бяха главният счетоводител, поради пенсиониране, както и заемащата по съвместяване длъжността главна медицинска сестра - по нейно заявление за освобождаване.

Административния персонал намалих с две и половина длъжности - директор административни дейности, технически сътрудник (кодоровчик) и половин длъжност счетоводител.

Източниците на информацияЗА АНАЛИЗ И за прилаганите упрвленски практики до м. май 2016г., както и за предходните 20 години са непълни и неубедителни.

Документи, като дългосрочна стратегия за управление на болницата, планове със задачи за изпълнение на стратегията, цялостни или частични годишни (или за някакъв период) доклади или анализи за дейността липсват и административните  служители не си спомнят да е имало.
От начина на водене и съхраняване на документацията, актуализиране на договори за наеми и доставки, поддръжка на техника и апаратура, отчитане на фактури, допускане на фундаментални счетоводни грешки, протоколи от съвещания, длъжностни и функционални характеристики, личи системен безпорядък  в управлението. Трите нива на управленската структура на болницата са съществували формално без осезаема субориднация, отговорности и взаимодействия. Заемащите управленски и административни длъжности са изпълнявали задълженията си, безконтролно с чувство за незаменимост, независимост и недосегаемост. Налице са ниска управленска  и организационна култура. Последиците са видни от организацията и прикриването на нередностите до отчитането на резултатите от дейностите. Споделяните от управленския персонал ценности не са отговаряли и все още не отговарят на потребностите за осъзнаване функциите на организацията.

Дали поради ниска управленската култура и познания по здравен мениджмънт или умишлено, заради интереси, различни от интересите на пациентите, здравноосигурените лица и персонала, с действия или бездействие, ръководствата са довели материалната база, финансовия статус и човешкия ресурс до трудно възстановимо състояние. Създадена е организационно-управленска структура в която няма правила. Според държавния финансов инспектор, извършил през 2016г. одѝт на 8 договора от 2011 до 2014г., „През последните 10 - 15 години управлението е водило болницата умишлено към фалит”.

От месец май 2016г. правя опити за разширяване на участието на персонала в процеса на планиране, изпълнение и контрол на дейностите, чрез възстановяване и засилване на консултативната функция на медицинския съвет, на дейностите на съвета по здравни грижи, комисията по вътреболнични инфекции, лечебно-контролната комисия - като контролен орган по диагностично-лечебния процес, с цел да се постигне усъвършенстване на управлението и по-високо качество на резултатите.

При определяне обхвата на медицинските услуги по договора с НЗОК опитахме да извършим процеса на целеполагане при по-широко участие на лекарския колектив във формулирането на нови цели на базата на разкрити резерви. Опитвахме се  да използваме целевия подход за поставяне и на краткосрочни оперативни цели и да насочваме потенциала на организацията за постигането им, но без особен успех, главно поради управленска недостатъчност, нежелание и в много случаи явно користолюбиво противопоставяне от страна на управленския състав на всички нива, включително и от директора по административни дейности.

Предоставяме  изчерпателна информация за проекти на решения и за взетите управленски решения, но последствията от дългогодишното деморализиране на колектива по отношение на общия интерес и общи цели за просперитет на болницата не са преодолени.

Управителят работи на принципите на:

- „отворените врати”, като приема всеки служител, поискал да обсъди работни проблеми, всеки пациент и гражданин, пожелал да зададе въпроси, да изрази мнение и препоръка за обслужването и да се увери в надеждността на управлението.  

 -„прозрачност основана на истината и фактите”.


Изводи:

1. Корупцията, като разложение, неправомерно присвояване и безотговорност към изпълнението на основната дейност е довела болницата до криза, която може да се измери в невъзвърнато човешко здраве.


В. Основно направление: Ефективност и медицинска перспектива

 

Ефективността и ефикасността от работата се измерва по нейната резултативност, съобразно целите които преследва.

Системата на общественото здравеопазване в България и особено общинските лечебни заведения за болнична помощ функционират в условия на недостиг на финансови средства. През последните години този дефицит е изключително сериозен за „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД. 

Финансирането на болницата се осъществява основно със средства от системата за здравно осигуряване, посредством Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от републиканския бюджет по договор с Министерството на здравеопазването (МЗ), от общинския бюджет, средства по програми от фондове на ЕС, в съвсем незначителен дял от дарения от юридически и физически лица и за лечението на единични случай социално слаби лица от системата за социално осигуряване.

Поради липсата на общоприета методика за оценка на ефективността на болничната дейност и многостранните разходи за издръжката на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД, които не зависят от функцията и́, ще направя характеристика на ефективността, като разгледам медико-икономическите дейности на лечебното заведения и динамиката на ресурса, чрез показатели изразяващи тяхната резултативност.
 І. Медицинска ефективност - степен на постигане на целите на диагностично-лечебния процес.

Прием и движение на пациентите

Постъпилите през 2014, 2015 и 2016 години пациенти в болницата според насочването се разпределят така:   Таблица1.
Постъпили болни  в стационара на МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД Свищов

според насочването за 2015 и 2016 година

Таблица1.

 

Насочени от:

 

Година

Разлика между:

 

2014 2015г. (+, -)

2015 2016г. (+, -)

2014

2015

2016

Абсолютна величина

%

Абсолютна величина

%

Лекари специалисти

867

799

776

-68

-7,8

-33

-4,1%

Общопрактикуващи лекари

1463

1278

1091

-185

-12,6

-187

-14,6%

Консултативно-диагностични кабинети на болницата

143

263

503

120

83,9

240

92,3%

Филиал за спешна медицинска помощ  

1373

1082

1116

-291

-21,2

34

3,1%

Общо:

3846

3422

3486

-424

-11,0

64

1,9%

 


За последните три години приема на пациенти, насочвани от общопрактикуващите лекари, продължава да намалява силно - от 1463 през 2014г. на 1091 през 2016г., а от лекарите от специализираната извънболнична медицинска помощ  от  867 за  2014г.  на 776  през 2016г. Увеличени за същия период са болните насочени от консултативно-диагностичните кабинети на болницата от 143 през 2014г. на  503 през 2016г. Пациентите, насочени от филиала за спешна медицинска помощ  от 1373 през 2014г. намаляват на 1082  през 2015г. и леко се увеличават  на 1113 през 2016г.
 

Напуснали болни от стационара на МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД по общини за период 2014-2016 год.

Таблица 2.

Общини

Година

Сравнение между:

2015/2014

2016/2015

2014

2015

2016

абсолютна величина

темп на прираст %

абсолютна величина

темп на прираст %

Свищов

3582

3177

3181

-405

-11,31

4

0,13

Белене

86

79

100

-7

-8,14

21

26,58

Ценово

68

62

49

-6

-8,82

-13

-20,97

Левски

31

25

23

-6

-19,35

-2

-8,00

Никопол

9

2

3

-7

-77,78

1

50,00

 Полски           Тръмбеш

8

7

9

-1

-12,50

2

28,57

София

7

15

13

8

114,29

-2

-13,33

Плевен

3

4

16

1

33,33

12

300,00

В.Търново

1

6

4

5

500,00

-2

-33,33

Други

57

45

57

-12

-21,05

12

26,67

Общо

3852

3422

3455

-430

-11,16

33

0,96
Около 93% от пациентите лекувани и напуснали МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД за периода 2014-2016г. са от община Свищов. Много малък дял, от 2,3 до 2,9%, са от община Белене, и под 2% от община Ценово. За целия период 2014 - 2016г. пациентите от община Белене са се увеличили с 14, а от община Свищов са намалели с 401. Общо за всички пациенти за този период намалението е 397 (-430 за 2015г., леко компенсирано с +33 през 2016г.).  Намалението на лекуваните в стационара пациенти (обичайни за неговите клинични пътеки) е главно от граждани на община Свищов, изпратени и лекувани в други болници.

 


Медицински показатели за дейността на  МБАЛ д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов

за периода  2006  -   2016 година

Таблица 3.

ПОКАЗАТЕЛИ

Г О Д И Н А

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Проведени леглодни

45717

39579

36388

35140

27142

21882

19740

20980

19416

17216

18258

 Преминали   болни

6519

5722

5508

5354

4500

3786

3427

4015

3868

3438

3502

Среден брой  легла

218

208

209

210

177

142

118

106

106

103

88

Използваемост

в дни

218,74

190,28

174,11

167,33

153,34

154,10

167,29

197.92

183.17

167.15

207.48

Използваемост

в %

59,92

52,13

47,57

45,84

42,01

42,22

45,71

54.23

50.18

45.79

56.69

Среден престой 

в дни

7,01

6,92

6,61

6,56

6,03

5,78

5,76

5.23

5.02

5.01

5.21

Оборот на

леглата

31,19

27,51

26,35

25,50

25,42

26,66

29,04

37.88

36.49

33.38

39.80

Болничен леталитет   %

1,61

1,86

1,43

1,53

1,68

2,00

1,79

1.90

1.82

2.05

2.00
 

Медицински показатели за дейността

на   МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов

за периода 2015 - 2016 година

Таблица 4.

 

 

Медицински показатели

 

               Година

 

Разлика в:

2015

2016

абсолютни величини

процент

 Преминали болни

3438

3502

64

1,86

 Проведени леглодни

17216

18258

1042

5,05

Среден брой легла

103

88

-          15

-          14,57

Използваемост в дни

167,15

207,48

40,33

24,12

Използваемост в %

45,79

56,69

-

23,80

Среден престой  в дни

5,01

5,21

0,21

0,20

Оборот на леглата  

33,38

39,80

6,42

19,23

 Болничен леталитет  %

2,05

2,00

0,05

-           


От статистическите данни на Националният център по обществено здраве и анализи  (НЦОЗА) за хоспитализираната заболеваемост за периода 2006 – 2015г. е видно, че общият брой на отчетените хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения в страната расте от 1 653 264 на 2 302 891 (39,3% увеличение).

От данните на информационната система на общинската болница в Свищов, отчетените 6519 преминали болни през 2006г. са намалели на 3438 за 2015г. или с  3081 (53%) по-малко в сравнение с 2006г. Средно за последните 9 години, до 2015г., пациентите на болницата са намалявали средно с по 342 годишно. Ако изключим общо 264 родилки, новородени деца и жени с гинекологични заболявания преминавали за година в закритото през 2012г. АГО, пак остават впечатляващите 2817 пациенти по-малко за 2015г. получаващи болнична медицинска  помощ в гр. Свищов.

 Най-простото обяснение на тези крайно противоположни тенденции за Република България и Община Свищов е следното: В много болници от страната се приемат и отчитат пациенти на които не се налага болнично лечение и пациенти „фантоми”. Тези факти са доказани многократно с официални данни от проверки и съобщения на НЗОК и МЗ. Обратното течение в „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД, не е следствие от добросъвестност по отношение на купувача НЗОК. И тук са отчитани „кухи пътеки” - понякога с лични карти на работниците от земеделски кооперации, друг път от цели футболни отбори. И до днес сигурно стои някъде в отделението по хирургия картотеката от копия на лични карти на пациенти за последващо отчитане на неизвършени операции. И въпреки това, „преминалите болни” са намалели драстично. Загубен е 50% от съществувалия пазарен дял на болницата. Останали са само половината от истинските пациенти на 2006г., които болницата е обслужвала. Другите търсят и задоволяват не най-високите си потребности от медицинска помощ в градовете Бяла, Плевен и В.Търново.

Спадът на преминалите болни между 2014 и2015г. е с 430. През 2016г., въпреки намалението в детско отделение с 47 и в Хирургично отделени с 32 пациента, има леко общо покачване броя на преминалите болни с 64.

Съответно на намалелите преминали болни от 2006 до 2015г. с 3167 годишно, с 28 501 са намалели и проведените леглодни. От 45 717 през 2006г. леглодните спадат на 17 216през 2015 г., а през 2016 леко се покачват с 5,05% на 18 258 броя.

Независимо от постоянно намалявания среден брой легла от 218 през 2006г., 103 през 2015 до 88 през 2016г., използваемостта на болничните легла в дни за година е паднала от 218,7 за 2006г. на 167,2 за 2015, като се повишава на 207.5 (24,12%) за 2016г. Средната използваемост на леглата в дни за МБАЛ в страната за 2015г. е 256 дни.

Използваемостта на леглата в % спрямо 365 дена на годината е 59,9% през 2006г., 45.8% през 2015 и 56.7% през 2016г. Средната използваемост на леглата в проценти за МБАЛ в страната за 2015г. е 70%. Оптималната използваемост е около 75 - 80%.

Средният престой на пациентите от няколко години е около 5  дни (5.2 за 2016г.). За МБАЛ в страната е 5,1дни за 2015г. Ниският среден престой показва висока икономическа ефективност на болницата, но само когато е резултат от интензивни целесъобразни диагностично-лечебни процеси, за да не се влошава медицинската ефективност.

Оборотът на леглата (преминалите болни на едно легло за годината) е най-добър за 2016г. - 39.8 болни, но е по-нисък от средния показател на МБАЛ в страната за 2015г. който е 50  преминали болни на едно легло.

Болничният леталитет - съотношението между броя на умрелите в болниците и броя на напусналите болни (изписани и умрели) е между 1,5 и 2 %, при среден за МБАЛ в страната за 2015г.- 1,8%. Малко по-високият показател вероятно се дължи на подбора на пациенти - по-леките случай се лекуват в други болници.

 

 

 

Медицински показатели за дейността

на   МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов по отделения

за периода    2015 -  2016 година

Таблица 5.

 

 

Отделение

 

 

Година

 

Разлика в:

 

 

2015

 

2016

Абс. величини

Относителни величини (%)

1.    Вътрешно отделение

 

 

 

 

-          преминали болни

1583

1671

88

5,56

-          брой леглодни

7518

7743

225

2,99

-          използваемост в дни

159,96

198,54

38,58

24,12

-          използваемост в %

43,82

54,25

-

23,80

-          оборот на леглата

33,67

42,83

9,16

27,21

-          леталитет в %

2,03

1,45

-

- 28,57

-          среден престой

4,75

4,64

-          0,11

-          2,32

-          брой легла

47

39

-          8

          -17,02

2.    Отделение по хирургия

 

 

 

 

-          преминали болни

546

514

-          32

-          5,86

-          брой леглодни

1381

1308

-          73

-          5,29

-          използваемост в дни

276,2

218

-          58,2

-          21,07

-          използваемост в %

75,67

59,56

 

-          21,29

-          оборот на леглата

109,2

85,67

-          74,75

-          21,55

-          Леталитет в %

0,73

0,39

-

-          46,58

-          среден престой

2,53

2,54

0,01

0,40

-          брой легла

5

6

1

20,0

3.    Отделение по педиатрия

 

 

 

 

-          преминали болни

427

380

-          47

-          11,01

-          брой леглодни

2478

2274

-          204

-          8,29

-          използваемост в дни

165,2

206,73

41,53

25,14

-          използваемост в %

45,26

56,48

-

24,79

-          оборот на леглата

28,47

34,55

6,08

21,36

-          леталитет в %

0

0

-

0

-          среден престой

5,8

5,98

0,18

3,10

-          брой легла

15

11

-          4

-          26,67

4.    Отделение по нервни болести                      

 

 

 

 

-          преминали болни

501

548

47

9,38

-          брой леглодни

2604

2903

299

11,48

-          използваемост в дни

260,4

322,56

62,16

23,87

-          използваемост в %

71,34

88,13

-

23,54

-          оборот на леглата

50,05

60,83

10,78

21,54

-          леталитет в %  

0,4

0,18

-           

-          55

-          среден престой

5,2

5,3

0,1

1,92

-          брой легла

12

11

-          1

-          8,63

 Отделение по физикална терапия и рехабилитация

 

 

 

 

-          преминали болни

300

391

91

30,33

-          брой леглодни

2267

2887

620

27,35

-          използваемост в дни

188,92

240,58

51,66

27,34

-          използваемост в %

51,76

65,73

-

26,99

-          оборот на леглата

25

32,54

7,54

30,16

-          леталитет в %

0,67

1,79

-

67,16

-          среден престой

7,56

7,39

-          17

-          2,25

-          брой легла

12

12

0

0


По изпълнение на двата основни показателя за медицинска ефективност (използваемост на леглата в % и оборот на леглата) за 2016г. стационарните отделения се подреждат така:


Най-добър оборот:                          Най-висока използваемост:

1. Отделение по хирургия                             1. Отделение по нервни болести

2. Отделение по нервни болести                 2. ОФТР         

3. Вътрешно отделение                                 3. Отделение по хирургия

4. Отделение по педиатрия                           4. Отделение по педиатрия

5. ОФТР                                                              5. Вътрешно отделение

                                     

Показателят преминали болни е влошен само в  детско отделение с 11% и  в хирургично отделение с 5,9%

 

Структура на болните напуснали стационара на

„МБАЛ Д-р Д. Павлович“ ЕООД Свищов, според състоянието при изписване

за 2015 и 2016 година

Таблица 6.

Показатели

 

Година

 

Разлика в:

2015

2016

абсолютни величини

Темп на прираст %

Напуснали болни

 от тях:

3422

3455

33

0,96

 1. Изписани

3352

3386

34

1,01

      в т.ч.:   оздравели

1408

1293

-          115

-          8,17

                    подобрени

1883

2040

157

8,33

                   без промяна

31

22

-          9

-          29,04

                    влошени

30

31

1

3,33

2. Умрели

70

69

-1

- 1,43


 

Пациентите напуснали стационара (изписани + умрели) през 2016г. са 3455 - с 33 повече от пациентите за 2015 година. В състава на този брой изписаните оздравели са със 115 по-малко от предходната година, но изписаните с подобрение на здравето са със 157 повече. Общо оздравелите и изписаните с подобрение и за двете години са над 96%.Дейност на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов

по договор с НЗОК за 2014 - 2016 година

Таблица 7.

Показатели

 

Година

Сравнение между:

2015/2014

2016/2015

 

2014

2015

2016

Абсолютна величина

Темп на прираст%

Абсолютна величина

Темп на прираст %

Лимит по КП* в лв.

 

1627499

1575009

 

1541891

-52490 

-3,23

 

-33118

-2,10

Напуснали болни по КП.

 

3816

3389

 

3388

-427

 

-11,19

 

 

-1

-0,03

Суми за напуснали болни по КП  в лв.

  Отчетени

 

 

1 752 199

 

1 581 458

 

1 574 561

 

 

 

-170 741

 

-9,74

 

 

-6 897

 

 

-0,44

 

Получени

1824754

 

1585478

 

1566696

-239276

 

-13,11

-18782

-1.18

Напуснали болни извън КП.

36

33

 

67

-3

-8,33

 

34

103,03

Брой КПр/ АПр.**

 

3698

4515

 

4010

 

     817    

22,09

 

-505

-11,18

Суми за проведени КПр/ АПр в лв.

 Отчетени

532512

 

650160

 

 

577381

 

 

117648  

 

 

22,09

 

 

-72779

 

 

-11,19

 

Получени

 

525272

624960

 

588613

99688   

 

18,98

 

 

-36347

 

-5.82


 


* 1. „Клинична пътека“ (КП) е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по отношение на пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой не по-кратък от 48 часа.

2. „Клинична процедура“ (КПр) е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти в специализирани структури на лечебни заведения за болнична помощ при изпълнението по отношение на пациента на определени по вид и обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или след болнично лечение по клинична пътека. Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.

3. „Амбулаторна процедура“ (АПр) е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно-венерически заболявания и лечебни заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове (диализни места) по отношение на пациенти, чието състояние не налага непрекъснат престой в лечебното заведение

** КПр в отделение по Хемодиализно лечение след месец май 2016 г. се отчитат като АПр.


Спадът на отчетените пациенти преминали по клинични пътеки през 2016г. в сравнение с 2015, беше намален на 1 случай (-0,03%) от 3389 на 3388 пациенти. За сравнение, съотношението на данните за пациенти преминали по клинични пътеки между 2015 и 2014г. показва намаление с  427 пациента (-11,19%) - от 3816 на 3389 пациенти.

Увеличени са болните напуснали  стационара извън КП от 33 на 67, като  от тях 12 (здравно неосигурени)  са заплатили лечението си сами, 9 са отпаднали от отчитане, като не завършени КП, поради липса на едно изследване, заради повреда на компютърния томограф, 8 са умрели в първите часове на хоспитализацията, 8 отпадат след  самоволно напускане преди изтичане на минималния срок на пътеката, 3 като напуснали по настояване на близките си, 2 са насочени към друго ЛЗ, 2 са били с прекъснати здравноосигурителни права, 4 са отпаднали от отчитане, поради отсъствие по време на  „внезапен” контрол от РЗОК.

Отчетените суми за преминали пациенти по КП намаляха от 1 581 458 за 2015г. на 1 574 561 – с  6 897лв. (-0,44%) за 2016г., поради преминаване на пациенти по по-евтини КП.

Разликата между отчетените суми през 2015 в сравнение с тези от 2014г. е минус 170 741 лв. (-9,74%), от 1 752 199 на

1 581 458 лв.

Броят КПр/АПр, съответно и сумите за тях, намаляха с -11,18%, защото намаляха пациентите в отделението по хемодиализа.


 

 

 

 

 

Дейност на МБАЛ „д-р Димитър Павлович” ЕООД Свищов по договор с НЗОК

за 2015 година по месеци

Таблица 8.

Показатели

Месеци – 2015 г.

Общо

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Лимит по КП в лв.

114258

144330

188687

144798

130193

140456

87196

96859

97136

139445

159811

131840

1575009

Напуснали болни по КП*

278

288

391

309

284

299

197

207

208

308

343

277

3389

Суми за напуснали болни по КП в лв.

Отче

тени126603

 

 


137432

 

 


185248

 

 


144798

 

 


130193

 

 


141486

 

 


87616

 

 


96859

 

 


97136

 

 


140065

 

 


161982

 

 


13040

 

 


1581458

 

 

Полу

чени

114401

114603

167718

189607

144798

130193

141540

87616

96859

97136


140065


160942

1585478

Напуснали болни извън КП.

2

3

4

4

2

5

3

61

3

33

Брой КПр.

372

349

378

382

386

381

399

371

374

398

340

385

4515

Суми за проведени КПр в лв.

Отче

тени

53568


50256


54432


55008


55584


54864


57456


53424


53856


57312


48960


55440


650160


Полу

чени

 

32976

 

32976

 

50544

 

60048


66672

 

55584

 

54864

 

57456

 

53424


53856

 

57600

 

48960

 

624960

Дейност на МБАЛ „д-р Димитър Павлович” ЕООД Свищов по договор с НЗОК

за 2016 година по месеци

Таблица 9.

 

Показатели

Месеци – 2016 г.

Общо

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Лимит по КП в лв.


129118


134122


150000


129042


135084


138378


135314


108968


109711


125245


125590


121319


1541891

Напуснали болни по КП*


255


295


318


273


285


299


297


251


244


288


304


279


3388

Суми за напуснали болни по КП в лв.

Отче

тени


121392

134122

149991

129042

135084

139480

137208

114787

112121

135925

136461

128948

1574561

Полу

чени


132460

 

122012


134122


149991

 

129042


134264


138378


136228

 

114890


112541


131094


131674


1566696

Напуснали болни извън КП.


2


4


4


2


4


10


7


9


9


7


6


1


67

 

Брой КПр/АПр.**


347


332


367


361


359


346


333


339


321


305


293


307


4010

Суми за проведени КПр./ АПр. В лв. ***

Отче

тени49968

 

 


47808

 

 


52848

 

 


51984

 

 


51969

 

 


49824

 

 


47893

 

 


48816

 

 


46224

 

 


43920

 

 


42192

 

 


44208

 

 


577381

 

 

Полу

чени

55440

49968

47808

52848

51984

51696

49824

47893

48816

46224

43920

42192

588613


*Напуснали болни по клинични пътеки (КП) = Сумата от броя на изписаните и умрелите в стационара пациенти.

** Проведените Амбулаторни процедури (АПр) общо са 4010 в т.ч. 4009 в отделението по Хемодиализно лечение и 1 АПр в Хирургично отделение.

*** Сумата за проведените  в отделението по Хемодиализно лечение 4009 АПр е 577 296 лв. и за 1 АПр в Хирургично отделение – 85 лв.


Средно месечно болницата отчита за заплащане от НЗОК разходи за 282 болни лекувани по КП. По-резки отклонения в приема и движението на пациентите (около 390 на месец) има по време на грипните епидемии, както се вижда от данните за м. март 2015г.

Разликата между отчетените и получените суми по КП и КПр./ АПр. за един и същи месец се дължи на отпаднали след контрола на РЗОК общо за годината 15 случая по клинични пътеки за 6573 лв. и от времевата разлика между начислените приходи в момента на възникване и действително преведените суми, което става след месец.

Дейност по клинични пътеки в МБАЛ

„д-р Димитър Павлович" ЕООД -  Свищов по отделения за 2015 и 2016 г.

Таблица 10.

Болнични отделения

Показатели

Година

Сравнение в:

2015

2016

Абс. величина

Темп на прираст %

 

Отделение по хирургия                                   

Суми за напуснали болни* по КП в лв.

264862

229527

-35335

-13,34%

Напуснали болни по КП

545

461

-84

-15,41%

 

Отделение по педиатрия

Суми за напуснали болни по КП в лв.

212400

187347

-25053

-11,80%

Напуснали болни по КП

419

376

-43

-10,26%

 

Отделение по нервни болести

Суми за напуснали болни по КП в лв.

381827

390463

38636

10,98%

Напуснали болни по КП

728

797

69

9,48

 

Отделение за физикална терапия и рехабилитация

Суми за напуснали болни по КП в лв.

118352

148652

30300

25,60%

Напуснали болни по КП

296

374

78

26,35%

 

Вътрешно отделение

Суми за напуснали болни по КП в лв.

634017

618572

-15445

-2,44%

Напуснали болни по КП

1401

1380

-21

-1,50%

Общо суми за напуснали болни по КП в лв.

1581458

1574561

-6897

-0,44%

Общо напуснали болни по КП

3389

3388

-1

-0,03%Напусналите болни от отделенията по КП през 2016 в сравнение с 2015 г. са с 84 по-малко в хирургично отделение, с 43 в  детско отделение и с 21 по-малко във Вътрешно отделение. В отделението за физикална терапия и рехабилитация и в неврологичното отделение напусналите болни по КП са увеличени съответно със 78 и 69, което съответства на по-добрата използваемост на леглата в тях.

 

Във връзка с изпълнение на договор с Министерството на здравеопазването (МЗ), на базата на нормативните документи, създадохме вътрешни правила за работа на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович”ЕООД Свищов по извършване на консултации и изследвания на пациенти със спешни състояния по искане на дежурния екип на ЦСМП. С правилата постигнахме регулация на служебните взаимоотношения в интерес на по-своевременно и качественото обслужване, документиране и отчитане на пациентите, въпреки че все още има случаи на несъобразяване с правилата. 

ІІ. Икономическа ефективност. Финансово-икономически показатели                                     

 

Приходите от болничната дейност по КП и КПр/ АПр, преведени от основния източник на финансиране НЗОК – 2149х.лв., са 81,84 %  от приходите  на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов. За 2016 г. са намалели с 3.4%  в сравнение с 2015 г. Не са реализирани приходи по национални и оперативни програми.


Общо приходи на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов

от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Таблица 11.                                                                                                    х.лв

Показатели

ПРИХОДИ

2016

хил.лв.

%към приходите от оперативната дейност

ПРИХОД    2015

хил.лв.

%към приходите от оперативната дейност

Увеличение/намаление в  хил.лв. 2016г.-2015г.

Общо:

2626

 

2955

 

-329

1.Приходи от услуги

2191

83,43

2269

76,78

  -78

В т.ч. от

1.1     РЗОК

 

1.2т др.здравни услуги

 

1.3От потреб.такса

 

2149

 

6

 

36

 

81,84

 

0,22

 

1,37

 

2225

 

      6

 

     38

 

75,30

 

0,2

 

1,29

 

 -76

 

   0

 

   -2

2.Други приходи

435

16,56

686

23,21

-251

2.1.от продажби на активи

2.2.от финасиране

43

 

317

1,6

 

12,07

174

 

414

5,88

 

14,01

-131

 

-97

2.2.1.Финансиране от Общината

- Фин.дейността

-/Капит.р-ди

 –амортизации на ДА/

180

 

149

 

31

6,85

 

5,67

 

1,18

220

 

192

 

  28

 

7,45

 

6,49

 

0,94

-40

 

-43

 

 3

2.2.2. Фин-не от МЗ

122

4,64

143

4,83

-21

2,2,3.ОП Човешки ресурси

 

 

  16

0,54

-16

2,2,4Програма Шанс за работа

 

 

    3

0,10

-3

2.2.5 Дарения

15

0,57

  17

0,57

-2

2.2.6 Други

 

 

  15

0,50

-15

2.3. Други

75

2,85

  98

3,32

-23


Още три фактора, влияят съществено  върху намалението на приходите :

 -намаление на приходите от продажби на активи през 2016г. спрямо 2015г.  е със  75,28% ;

-намаление финансирането от Община Свищов  с 22%

-намаление финансирането от МЗ с 14,69%

Общо приходите през 2016г. са намалели с 11,13%.

 

Приходи на отделенията на    МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов  по клинични пътеки и клинични процедури за 2015 -  2016 г. 

  Таблица 12.                                                                                                    х.лв

                                                   

        Отделения

Година

Разлика в х. лв. и %

 

 

2016

 

2015

2016г.- 2015г.

2015г.-2014г.

 

Вътрешно отделение

617

633

-16 (-2,5%)

-64 (-9,2%)

Отделение по хирургия

229

262

- 33 (-12,6%)

-47 (-15,2%)

Отделение по нервни болести

390

350

+40 (11,4%)

-18 (-4,9%)

 Отделение по педиатрия

188

212

-24 (-11,3%)

-8 (-3,7%)

 Отделение по физикална терапия и рехабилитация

148

118

+30 (25,4%)

-29 (-19,7%)

Отделение за хемодиализно   лечение

 

                                                                                    

 

577

650

-73 (-11,2%)

+116 (21,7%)


През 2016г. в сравнение с 2015г., отделението по нервни болести и отделението по физикална терапия и рехабилитация (ОФТР) увеличават  приходите си. Вътрешното отделение и отделението по хирургия забавят на намалението на приходите. Отделението по педиатрия увеличава темпа на намаление на приходите 3 пъти в сравнение с 2015г. Най-значимо в абсолютна стойност намаляват приходите на Отделението за хемодиализно лечение – 73х.лв. (11,23%), поради отпадане на болни.

Паралелът между динамиката на приходите на отделенията от дейността по клинични пътеки и клинични процедури за 2015 - 2016 година и абсолютните стойности и изменението на показателите използваемост и оборот на леглата, показва най-добра комплексна позиция на отделението по нервни болести, следвано от ОФТР.

Разходи на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов за 2015 и 2016г.

    Таблица 13.                                                                                                    х.лв

             Показатели

Разходи 2016г. (х.лв.)

Отн. дял

2016г.

(%)

Разходи 2015г. (х.лв.)

Отн. дял

2015г.

(%)

Разлика

(х.лв.)

Общо:

    В т.ч.

2897

 

2899

 

-2

1.За материали

679

23.44

702

24.22

-23

2.За външни услуги

294

10.15

255

 8.80

+39

3.За амортизации

279

9.63

295

10.18

-16

4.За възнаграждения

1324

45.70

1227

42.32

+97

5.За осигуровки

239

8.25

221

7.62

+18

6. Други

66

2.28

177

6,11

-111

7.Финансови

16

0.55

  22

0.76

-6


Разходите за 2016г.  спрямо 2015г. са намалели  с 2 х.лв., т. е. запазили са се на същото равнище. Променен е обема им по елементи:


Намалени са разходите за:

          Материали;

          Амортизации;

          Други;

          Финансови.


Увеличени са   разходите за :

             Външни услуги  с  39 х.лв. (15,29%);

             Работни заплати с 97 х.лв.  (7,9%)  поради: увеличение на минималната работна заплата  (МРЗ); подписването на нов  колективен трудов договор (КТД), с който е увеличено основното месечно възнаграждение на средния медицински персонал в дружеството; привличане на външни специалисти с по-високи възнаграждения; обезщетения по чл. 224 от  КТ - 20 х.лв. и по чл. 222 ал.3 от КТ поради пенсиониране на персонал през 2016г. - 44х.лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължения:

 Задължения на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов

към 31.12.2016 година.

    Таблица 14.                                                                                                    х.лв

Показатели

Година

Разлика м/у общи суми:

(2016 - 2015г.)

2016

(х.лв.)

   2015

(х.лв.)

Абс. величина

 

Обща сума

От тях проср.

Обща сума

От тях проср.

(х.лв.)

%

Общо задължения

952

401

929

274

23

2,48

в т.ч. :

 

 

 

 

 

 

Към доставчици

457

323

383

208

74

19,32

Към финансови

предприятия/Общ.банка/

183

0

283

 

0

-100

-35,34

Към персонала

229

76

176

  62

53

30,11

Към осиг.предприятия

42

 

   39

0

3

7,69

Данъчни задължения

28

 

   24

0

4

16,67

Други

13

2

   24

    4

-11

-45,83


Задълженията към доставчиците на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов към 31.12.2016 година.

    Таблица 15.                                                                                                    х.лв

Вид на задължението  

Сума

(х.лв)

От тях просрочени (х.лв.)

  ОБЩА СУМА:

457

323

  лекарствени продукти

103

74

  медицински изделия и консумативи

127

107

  вода, горива, енергия – общо , в т.ч.

93

41

          вода

13

8

          горива

70

30

         ел.енергия

10

3

  храна за пациентите

13

4

  други материали

2

1

  текущ ремонт

4

4

  поддръжка на оборудване и софтуер

17

15

  придобиване/наем на ДА

1

1

 външни медицински услуги

77

68

 пране

5

3

 храна дежурен персонал

5

0

 други услуги

10

5

 


Задълженията са се увеличили спрямо 31.12.2015 год. с 23 х.лв., или с 2,48%, т.е. размера на задълженията е задържан на почти същото равнище. Увеличението на задлъжнялостта се поражда от намалението на приходите в сравнение с 2015г. с 11,13% .  

През 2016 год. ежемесечно са изплащани около 40 х.лв. по сключени споразумения с доставчици.

Увеличени са просрочените задължения на 323х.лв.  към 31.12.2016г. или със 134х.лв., което произтича от тактиката на доставчиците, да им се плаща текуща заявка или проформа фактура и тогава да доставят медикаментите, реактивите и консумативите.


Вземания:

Към 31.12.2016 година общо вземанията са в размер на 206 х. лв.

По структура се разпределят както следва:

1. От  РЗОК                        -          201   х.лв    

2. Вземания от клиенти   -               5   х. лв.   Основни икономически показатели от дейността на стационара на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов за 2015 и 2016 година.

    Таблица 16

Показатели

Година

 

Разлика:

(2015 -2016г.)

2016

2015

в лв.

%

Среден разход на един преминал болен

827

834

-7,0

-1

 Стойност на един леглоден                 

158,29

 165,34

-7,05

-4,3

 Стойност на един лекарстводен  

10,07

   11,78

-1,71

-14,5

 Стойност на ден за мед. консумативи          

11,75

   13,29

-1,54

-11,6

 Стойност на един храноден                      

2,60

 3,61

-1,01

-27,97


            През 2016 година основните икономически показатели за дейността стационара са подобрени от 1% до 27.97%.

          Средният разход на един преминал болен за 2016г. е 827лв. срещу 834лв. за 2015г.- разлика от 7лв.


       Показатели за финансовото състояние на дружеството:

Финансов резултат

През изминалата 2016 година дружеството отчита отрицателен финансов резултат /загуба/ в размер на 271х.лв.  срещу 56 х.лв.печалба за 2015г.

Причините довели до генериране на загуби от такива размери са:

-Несъответствие на цените на клиничните пътеки с реалните разходи на болницата за пациент преминал по клинична пътека.

Заработени са 3388 случая по клинични пътеки  за 2191х. лв.  или един пациент преминал по 1 клинична пътека заплатена от НЗОК на средна стойност 634лв. Стойността на един леглоден е 158,29лв. При среден престой  5,21дни  реалната стойност на КП за болницата възлиза на  824,69лв.

-Намаление на приходите с -11,13%  и задържане на разходите на същото ниво.

-Неефективна сградна структура – генерират се месечно разходи за амортизация на сградния фонд, въпреки, че повече от 27% от него не се използва.


Основни показатели за финансово счетоводен анализ

Рентабилността (доходността) е най-важния показател за ефективността на провежданата  дейност. Тя показва способността на болничното заведение да носи доход от вложения в него капитал. Следователно, рентабилността характеризира доколко дейността на МБАЛ е печеливша. Съотношенията на рентабилността се базират главно на печалбата.

Рентабилността на МБАЛ е с отрицателен знак ,което показва, че дружеството е на загуба.


Показател Рентабилност

2016

2015

коефициент на рентабилност на собствения капитал = финансов резултат/собствен капитал

-0,074

0.014

коефициент за рентабилност на приходите от продажби =

финансов резултат/нетни приходи от продажби

-0,124

0,025


Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2016 г. показва, че на 1 лев разходи са получени 0,906 лева приходи ,а на 1лв.приходи  се падат 1,103лв. разходи. Приходите не покриват изцяло разходите, което е предпоставка за  затруднения в изпълнението на  ангажиментите към доставчици, както и за цялостното финансиране на дружеството.


Показател Ефективност

2016

2015

коефициент на ефективност на разходите =

общо приходи/общо разходи

0,906

1,019

коефициент на ефективност на приходите =

общо разходи/общо приходи

1,103

0,981

Целта на анализа на ликвидността е да се  оцени способността на болничното заведение своевременно и в пълен обем да изпълни своите краткосрочни задължения   за сметка на текущите си активи.

Коефициент на обща ликвидност-характеризира степента ,в която ликвидните активи превишават краткосрочните задължения.

МБАЛ и за двете години показва ниво по–ниско от нормалното/1,25-1,5/, което е индикатор за влошаване на финансовото състояние и показва, че краткосрочните задължения превишават ликвидните активи.

Коефициент за бърза ликвидност-характеризира степента, в която ликвидните активи, намалени със запасите покриват краткосрочните задължения.

От изчисленията се вижда, че МБАЛ разполага към 31.12.2016г.  с 0,33лв. бързо ликвидни активи за всеки лев краткосрочно задължение

Коефициент на незабавна ликвидност

Той характеризира степента, в която най-ликвидните активи на предприятието - паричните средства покриват  краткосрочните задължения.

За 2016г. коефициентът е повишен, но е под нормалното ниво/  0,2-0,25/

  3 пъти  като имаме 0,065лв. за всеки лев краткотрайни задължения или за да може да ги покрие МБАЛ трябва да разполага минимум със 153х.лв. парични средства.

Всички коефициенти за ликвидност на МБАЛ-Свищов  за 2015г. и 2016г. са под нормалните нива, което показва, че способността на лечебното заведение да плаща своевременно и в пълен обем своите текущи задължения намалява и е на критично ниво.

Показатели Ликвидност

2016

2015

коефициент на обща ликвидност =

краткотрайни активи/краткосрочни задължения

0,415

0,470

коефициент на бърза ликвидност =

(кр.вземания+кр.инвестиции+пар.ср-ва)/кр.задължения

0,333

0,335

коефициент на абсолютна ликвидност =

парични средства/текущи задължения

0,065

0,002


Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията си. Коефициенти от тази група характеризират основния източник на финансиране на дейността и във връзка с това и степента на автономност на дружеството.На  1 лв. Собствен капитал се падат 0.26 лв. привлечен.

Изчисленията показват, че дружеството е в рамките на препоръчителните стойности, т.е. болничното заведение може да привлича допълнителен капитал без риск да загуби финансовата си устойчивост.

Показатели Финансова автономност

 

 

коефициент на финансова автономност =

собствен капитал/привлечени средства

3,838

4,226

коефициент на финансова задлъжнялост =

привлечени средства/ собствен капитал

0,261

0,237


III. Социална ефективност

Постигнатите стойности на показателите на медицинската дейност на болницата показват, че в известна степен обществото е получило качествен продукт: възстановяване на здраве и работоспособност, избягване на инвалидизация или смърт, удължаване на живота на граждани. За отделния изписан пациент, социалният елемент е връщане в семейството, на работа, в училище, в социалния живот. Удовлетвореността на отделния пациент и на обществото от медицинската помощ и грижи е основен показател за социалната ефективност на болничната дейност. Нашите проучвания за удовлетвореност показват, че засега е спрян спадът на доверието към болницата, но то не е възстановено, а удовлетвореността на пациентите и обществото все още е ниска.

Изводи:

1. Сравнителният анализ на основните индикатори определящи медицинската ефективност на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов, показва дългогодишна тенденция на влошаване. Едва през 2016 година влошаването на показателите спира.

2. По някои от основните показатели за медицинска дейност - среден престой, статус при изписване, леталитет, време за чакане, болницата е на средното за страната ниво, но по други, като използваемостта и оборотът на леглата, които са в пряка зависимост от преминалите болни, значително изостава.

3. Въпреки спряната през 2016г. дългогодишна тенденция на намаляване общия прием на пациенти в МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД  Свищов, не спира намаляващото със 180 -190 болни на година, насочване от общопрактикуващите лекари в местната болница, а се предпочитат други болници.

4. При застаряващо население на общината с преобладаващи хронични болести и много придружаващи към основното  заболявания, изписани от стационара 96% оздравели и с подобрение, е добър показател за качеството на лечебния процес и медицинската ефективност на болницата.

5. Относителната тежест на медицинските и икономически показатели за количествена и качествена оценка на дейността на всяко отделение е различна, заради разликата в изискванията за минимален престой на болните по КП, разликите в цените и в недофинансирането на КП, в придружаващите заболявания и в тежестта на състоянието на пациентите при постъпване и при изписване, в окомплектоването с персонал и в други фактори.

6. Финансирането по клинични пътеки не съответства на реалните разходи за лечението на пациентите, особено на пациентите с придружаващи заболявания, каквито преобладават в „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД, поради задълбочаващата се селекция на болните, извършвана по комерсиални подбуди индуцирани от „предлагането” не само на медицински услуги  и не само на пациентите.

7. Увеличаващите се изисквания на НЗОК за наличие на определен брой специалисти по някои КП, са причина за големи разходи за заплати, за незаплащане на успешно проведено лечение на пациенти или за разходи по транспортиране на пациенти до отдалечени болници с риск от усложнения на заболяванията.

8. Неуспешно регулираният с години пазар на медицински услуги и непрекъснато налаганите ограничения на рутинната медицинска помощ, оказвана от общинските болници, поставя последните в състояние на постоянна финансова неустойчивост и задлъжнялост. Това състояние на МБАЛ „д-р Димитър Павлович" ЕООД - Свищов, съчетано с  ниските доходи на по-голямата част от населението на общината, намалява възможността на здравноосигурените лица, граждани на община Свищов, за свободен достъп и свободен избор до обикновена болнична медицинска помощ  (БМП)

9. Лобизмът в НЗОК и МЗ деформира основните принципи на  осигурителната система и обрича общинските болници на закриване с всичките пагубни последици за здравното състояние на населението и качеството на живота му.

10. След на абдикацията на държавата от общинското здравеопазване, неговата тежест се прехвърли на възможностите на общините. Подобно на държавата, Общинският съвет на община  Свищов в предходните години, се е разтоварил с част от бремето, но е създал проблеми на дейността и приходите на болницата.  С погрешна политика за формиране на приходи, чрез разпродажби, до 2015г. съвета е нанесъл вреди от претърпените загуби и пропуснати ползи на болницата за дълъг период от време или завинаги, чрез:

- Разпродаването на помещенията на поликлиниката за кабинети, вместо да се направи дъщерно дружество с МЦ/ДКЦ или помещенията да се дадат под наем за кабинети на извънболничната помощ, или да се предоставят без наем за кабинети на извънболничната медицинска помощ;

Много варианти на решения е имало, ако целта е била да се улесни достъпа на пациенти (за които са изчерпани възможностите за лечение в условията на извънболничната медицинска помощ) до квалифицирана болнична  медицинска  помощ в рамките на гр. Свищов;

- Закриването на общинската аптека с част от печалбата на която е можело да се подпомага издръжката сградата на болницата. Дори, ако аптеката работеше "non-profit" (на принципа за недопускане на печалба), тя пак би била полезна на пациентите от лекарските кабинети и стационара, защото щяха да си купуват лекарства на по-ниски цени;

-  Занижен контрол по сключените от болницата договори за наем и услуги при неизгодни клаузи с некоректни изпълнители, за които има информация, че са ощетявали не само болницата, но са замърсявали околната среда.

10. Негативните разходи растат и поради демографската характеристика на общината – застаряващото население е с повече придружаващи заболявания, което оскъпява лечебния процес.

11. Лечебното заведение не е в състояние самостоятелно да извършва финансиране на инвестиционна дейност и подобряване на материалната база. Поради ниските цени на клиничните пътеки и ограничението на дейността с лимитите на НЗОК, реализираните приходи от медицинско обслужване не са достатъчни за заделяне на средства за осъвременяване на наличната медицинска апаратура и техника.

  12. Възможностите за излизане на болницата от общата криза са силно ограничени от кумулативното въздействие на външни (предимно нормативни) и вътрешни за болницата, исторически наслоени фактори, но в обществото все още има очаквания за задоволяване на значителна част от здравните му потребности от болнична медицинска помощ в гр. Свищов.

13. За да се осигури финансова перспектива на болницата е необходимо входящите финансови потоци да са повече от изходящите.


Г. Основно направление: Служители   

            

Човешките ресурси – лекари, сестри, санитари и друг персонал, са база за съществуването и решаващ фактор за успеха на болницата.Средномесечен брой на персонала и работни заплати

в МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов  за 2015 и 2016 година

                                Таблица 17.

 

 

2016г.

 

 

2015г.

 

Персонал

брой

ФРЗ*

(х.лв.)

СБРЗ** -месечна  (лв.)

брой

ФРЗ (х.лв.)

СБРЗ -месечна  (лв.)

Лекари

29,25

442

1259

32

450

1172

Фармацевт

1

13

1083

1

12

1000

Медицински специалисти

55,75

514

768

53

486

764

Санитари

20

152

633

20

123

513

Друг  персонал

12

120

833

13

116

744

ОБЩО:

118

1241

876

119

1187

831

                          *ФРЗ - фонд работна заплата

                         **СБРЗ - средна брутната работна заплата  

 

 

Персонал на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов в края на 2016 година

Таблица 18.

Категория

Длъжност

по щат

Заети вкл. по съвместителство

Физически лица

На основен договор

Със специалност

Възраст / в години /

под 35

35-44

45-54

55-64

65+

Общо:

130

117

122

116

26

 

 

 

 

 

лекари

32,5

28,25

30

29

26

 

2

6

17

4

Мед.спец.

59,50

55,75

59

54

х

2

8

16

25

3

Друг персанал

37

32

32

32

 

-

-

-

-

-

В т.ч.сани

тари

20

20

20

20

 

-

-

-

-

-
Средномесечният брой на персонала (118) през 2016 година е запазен на равнището на 2015г. Съотношението на броя на медицинските специалисти към лекарите (1,9:1) е много по-добро от средното за страната. Две трети от най-търсеният персонал – лекарите и половината от другите медицинските специалисти са над 55-годишна възраст. Значима динамика, (текучество) на висшия медицински персонал през годината нямаше с изключение на напускане на двама лекари, (единия заради специализация,  втория за по-изгодни материални условия) и назначаване на други двама с особено дефицитни специалности -  анестезиология и кардиология.

Пазарът на лекарския труд е толкова скъп, особено за МБАЛ „д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов, че планиране на този вид човешки ресурс не може да се направи. На болницата са необходими хирурзи и поне още по един специалист по профила на всяко отделение.

Медицинският персонал, двигателят на лечебното заведение, е квалифициран и с многогодишен професионален стаж и опит.

Имаме специализант по рентгенология, на която предстои изпит за признаване на специалност и студент по „Здравни грижи”. Поддържането на квалификация на останалите лекари, сестри и лаборанти се осъществява с продължаващо обучение на работното място, чрез специализирана медицинска литература и при възможност - участие в научни срещи и конференции на национално ниво.

Като общ брой и професионален състав, персоналът е почти достатъчен за болничната структура с 87 легла, но не е достатъчно мотивиран за дейността си в болницата. Повече от десет годишна е практиката, някои началници на отделения да отсъстват с часове до цяло дежурство от работния си график в стационара. Съответно и трудовата дисциплина на редовия висш медицински персонал е занижена.

Основна причина за отсъствието на лекарите специалисти е по-големият им интерес, при създадената възможност, за продължително присъствие в частните кабинети за извънболнична медицинска помощ  за сметка на работното време в болницата. На второ място, като мотив за закъснения и преждевременно напускане на работа, са съмненията на служителите за финансови злоупотреби и невъзможен контрол на трудовата дисциплина при съучастие в корупционни практики.

Необходимостта от поддържането на баланс между мотивацията за работа и заплахата от напускане на специалисти ме постави в крайно зависимото положение, понякога да правя компромис при явни дълги закъснения, временно или много преждевременно напускане на работа. Твърде настоятелни действия в посока спазване на работния график и уплътняване на работното време в болницата, би я довело до финансово „пропадане”, след загуба на лекари и провал на договора с НЗОК.

Средната месечна брутна работна заплата за персонала за  2016г. - 876лв. (в т. ч., за лекарите 1259лв.), е нараснала леко в сравнение с 2015г. Формирането на възнагражденията не е свързано с качеството и количеството на положения труд по много причини, най-важна от които е липсата на средства за допълнително материално стимулиране и пазара на труда. Болници с повече финансови средства, независимо от начина на придобиване, са по-конкурентоспособни при наемането на лекари. Максимата  “Първият по кражба е по-силен по право” синтезира пазарните отношения в здравеопазването, включително пазара на труда.

Успешното развитие на всяка организация е в пряка връзка с отношенията между ръководството и колектива. Тези отношения са функция на достигнатите нива на управленската и организационната култура. Понякога за постигане на целите, организационната култура е по-значима и от най-добрият стратегически план. Споделените убеждения, ценности,  морални стойности и приемането на мисията са базата на управлението и гаранция за успеха. За съжаление работата в екип, нормите на  етично, професионално поведение с колегите и пациентите в болницата, спазването на върховенството на закона са подменени с незаинтересованост, пренебрежение, егоизъм, голямо отдалечаване от Хипократовата клетва. Резултатът е загуба на добри специалисти, прогонване на пациенти, падане на доверието на гражданите към възможностите на лечебното заведение.


Изводи:

1. Все по-силното търсене на лекари и медицински специалисти на пазара на труда в страната и чужбина и намалената платежоспособност на болницата, затрудняват попълването и задържането на човешкия ресурс.

2. Сегашните заплати на работещите лекари и на медицинските специалисти  не са достатъчен мотив за повишаване на качеството на болничната медицинска помощ.3. Приоритет за по-голямата част от лекарите е изпълнението на графичното и надграфичното работно време в кабинетите на извънболничната медицинска помощ.

4. Въпреки добрата професионална подготовка, разминаването на интересите на лекарите и пациентите рефлектира в постъпването за лечение и отношението по време на престоя им в болницата.

5. Нивата на съвместната и екипната работа, на организационната култура на служителите не са достатъчни за постигане на общи цели.


Д. Основно направление:  Ресурси 

Сграден фонд

Болничните стаи и работните помещения на етажите в които са разкрити болничните отделения и лаборатории са в добро и много добро състояние и оборудване. Малко са болниците на общинско ниво, които имат такава леглова база. Но от единадесет етажната сграда на болницата реално се ползват шест етажа. Четирите последни етажа (от осми до единадесети) са необитаеми, но не са изведени от експлоатация, при което генерират разходи за амортизация. Поради безотговорност и вандалско отношение, няма нито едно помещение от тях в което мазилката и подовата настилка да не са изцяло за подмяна, оборудването е липсващо или съсипано. Подобно е състоянието на вече нефункциониращия кухненски блок в подземния етаж. Четвъртият етаж е празен, неремонтиран, необитаем, разделя болницата на две, което е енергийно неефективно. Покривът, водосточните тръби и изолацията на стрехите на ниските крила на сградата се нуждаят от основен ремонт, тъй като при валежи има теч по таваните и стените на помещенията. 

 Инфраструктура Канализационните инсталации и носещите конструкции на електрическите инсталации в подземния етаж са износени и корозирали до степен рискови за експлоатация.

В тежко амортизирано състояние е отоплителната система – корозиралите котли през  експлоатационните месеци се пробиваха всяка седмица. Извършените преди години ремонти на системата са конструктивно погрешни според управителя на Промишлено монтажно управление гр. Свищов. Необходимо е да се разреши проблема със съоръженията за отопление, тъй като действащите досега напълно амортизирани котли на дизелово гориво няма да могат да издържат още един отоплителен сезон. Внимателно следва да се преценят възможностите като КПД на котлите на пелети на бъдещата отоплителната система и разхода за тях, тъй като цените на пелетите се повишават.

Всички  асансьори на болницата имат тежка поддръжка, поради остаряване и износване на механизмите.

Част от медицинската техника и апаратура е подновена по ОП РЧР през 2014г. 

По абсолютно нелогични причини болницата е оставена без компютърен томограф (скенер) и е сключен договор за външна услуга с частна лаборатория. Амортизирани са жизнено необходими апарати за отделението по нервни болести, вътрешното отделение, отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Към момента болницата е осигурена с компютри.

Транспортна техника на „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД гр. Свищов включва две леки коли, един специализиран автомобил (линейка), един 8-местен микробус и един15-местен автобус даден за ползване от общината. В по-голямата си част транспортната техника е амортизирана, непрекъснато аварира и се нуждае от основен ремонт.

Изводи:

Оскъдните средствата от вноските на здравноосигурените лица за здравна помощ се използват за множество ремонти и поддръжка на автопарк, сграда и инфраструктурата на зле стопанисваната и съсипана от години лечебна база, поради което липсват средства за закупуване на нови технологии.

 

Ключови проблеми и предстоящи задачи за тяхното решаване:

 

Уважаеми дами и господа,

За да излезем от дългогодишното кризисно състояние (финансово, кадрово и на материалната база), което може да се задълбочи и да се превърне в катастрофа, предлагам да обсъдим следните ключови проблеми и предстоящи задачи за тяхното решаване:


А. Основно направление: Клиенти

Ключови проблеми:

I. Загубеният до началото на 2016 година голям пазарени дял за медицински услуги е основен ключов проблем на МБАЛ „д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов.

 

Задачи:

1. Управленският екип да усъвършенства изучаването на изискванията, мотивите за търсене,  факторите, формиращи поведението на институционалните клиенти (РЗОК, МЗ, ДЗОФ, фирми, други ЛЗ) с цел продаване на повече медицински услуги.

2.  Да се сключат договори за  здравно обслужване на застраховани лица          с максимален брой Доброволни здравноосигурителни фондове (ДЗОФ)

3. Медицинският персонал, осъществяващ непосредствен контакт с пациентите, да отчита и зачита техните потребности, предпочитания, навици, желания, очаквания и условия при осъществяване на медицинската услуга с тенденция  от удовлетворяване  към  очароване на пациента.

4. Да се въведе постоянно анкетно изследване, интервюта и срещи, за проучване степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на получените медицински услуги, за по-добро разбиране техните нужди и мотивите им за избор и поведение   с цел корекция в посока  възвръщане на доверието към лечебното заведение. 

4. Да се наблюдават, отчитат и анализират показатели свързани с важни за клиента резултати от оказаната болнична медицинска помощ, като: състояние при изписване, възникнали усложнения,  случай на ВБИ, съвпадение на диагнози, повторни процедури и манипулации, лекарски грешки, болничен леталитет, отношение на персонала, закъснения в диагностичната и лечебна дейност, злополуки, корупционни практики, нарушения на правата на пациентите, заведени съдебни дела,  с цел – коригиращи действия за недопускане на пропуски и нарушения на добрата медицинска практика.


Очаквани резултати:

  Положителна промяна на процеса на вземане и изпълнение на управленски решения, водещи към привличане на нови клиенти (институции и отделни индивиди) и продажба на максимален брой ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИвисококачествени здравни услуги за продължителен период от време.

 

 

 

 

 

 

 

Б. Основно направление: Управление

Ключови проблеми:

I.  Управленската неспособност и нежелание  да се изгражда и поддържа добра организационна култура в болницата е една от основните причини за запуснатото и́

функционално състояние.

 

Задачи:

1. Да се подготви и реорганизира управленският екип с цел да се активизира корпоративната му социална отговорност в полза на пациентите и болницата.

2. Да се осигури прозрачност и информираност на обществото за състоянието и резултатите от управлението на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов, като периодично се предоставя на Общинския съвет и на кмета на община Свищов информация за дейността, а годишно - отчет за цялостната  дейност на болницата.

 

Очаквани резултати:

Ще се постигне по висока съгласуваност между интересите на персонала на болницата и обществото.

 

 

 

В. Основно направление: Ефективност и медицинска перспектива

Ключови проблеми:

I. Доведеният до максимално ниска степен финансов лимит, вследствие намаляващия с години прием, стигащ до отблъскване на пациенти, е една от главните причини за финансовата неустойчивост на болницата.

II. Неудовлетворените очаквания на пациентите на болницата от лечебния процес, медицински грижи и отношение към тях са причина за ниската  социална и икономическа ефективност на МБАЛ „д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов.

III. Финансови проблеми на МБАЛ „д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов създават издръжката на голяма амортизирана сграда и ифраструктура, изплащане на стари задължения (в голямата си част просрочени) към доставчиците, изплащане на банков кредит и финансово осигуряване на разходите по лечебно-диагностичния процес на пациентите с ниския си лимитиран приход.

 


 

Задачи:

1. Да се поиска от народните  представители от пети многомандатен избирателен район  законодателна  инициатива за промяна или отмяна на лимитите на общинските болници и подобряване на контрола по разпределение на БНЗОК, за да се спре безконтролното източване от привилегированите болници на средствата на НЗОК предназначени за болнична помощ на здрвноосигурените лица.

2. Община Свищов да извърши искания от управителя на МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД Свищов одит на всички договори на болницата.

4. Да се обсъдят в Общинският съвет на община Свищов въпросите с източниците на финансиране за капиталовите разходи и за технологичното оборудване на болниците, за да отговарят на медицинските стандарти и условията на НЗОК за сключване на договор.

5. Да се внесе мотивирано предложение в Общинския съвет Свищов за вземане на Решение да освободи болницата от изплащане на разходи, които не са свързани с медицинското обслужване на населението и от стари задължения, направени като последица от грешни решения на предишните състави на съвета и слаб контрол над дейността на миналите ръководства на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД.6. Да се изследват причините зависещи болницата за намаляване на пациентите насочени от общопрактикуващи лекари към МБАЛ"Д-р Д.Павлович"ЕООД Свищов за болнични медицински услуги и мотивите за изпращането им в други подобни болници.

7. Паралелно със спрения спад на основните медицински и икономически показатели и постигнатата ефективност на дейността, предвид ограничените финансови средства и човешки ресурси на болницата, внимателно, като се държи на повишаване на качеството, управлението да вземе мерки за повишаване на ефикасността.

8. Управителят на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов и началниците на отделенията да разработят мерки за подобряване на достъпа до извършваната в стационара болнична медицинска помощ на всички нуждаещи се от нея лица.

9. Да продължи и да се усъвършенства практиката за извършване на безплатни профилактични, специализирани медицински прегледи и изследвания на групи от населението на територията на Община Свищов с повишен здравен риск.

10. Да се извършва периодичен анализ и оценка на ефективността и качеството на  болничната дейност и резултатите от изпълнението на мерките за повишаването им.

 

Очаквани резултати:

1. Ще се постигне по-голяма равнопоставеност и достъпност на гражданите на общината до качествена болнична медицинска помощ. Ще се защитят интересите и ще се гарантират правата на здравноосигурените лица на всички равнища.

2. Ще се подобри финансовото състояние на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов и ще се повиши медицинската, икономическата и социалната ефективност от дейността и́.

5. Ще се осигури прозрачност и информираност на обществото за състоянието и резултатите от управлението на „МБАЛ д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов.


 

 

 

Г. Основно направление: Служители

Ключови проблеми:

I. Ключов проблем  е състоянието и развитието  на човешките ресурси.

I I. Подобряване  на организационната култура.

 

Задачи:

1. Ръководството на болницата да търси механизми за подобряване и усъвършенстване на материалното стимулиране с цел набиране, мотивиране и задържане на лекари специалисти.

2. Да се засили работата за осъвременяване отношението на служителите към положителните норми на организационната култура за постигане на целите на болницата в съответствие със задоволяване  потребностите на пациентите.

Очаквани резултати:

Ще се повиши качеството, обемът на дейността, репутацията и добрия имидж на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов и ще се предотврати задълбочаване на кадровата криза. 

 

Д. Основно направление: Ресурси 

Ключови проблеми:

I. Разходите по ремонтите и поддръжката на амортизираните сграда, инфраструктура, лечебно-диагностична апаратура и автопарка са проблем при сегашното финансово състояние на болницата.

 

Задачи:

1. Да се предложи на Общинския съвет на община Свищов да вземе решение за реновиране на инфрастуктурата на болницата със собствени средства и такива от европрограми.

2. „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД да съдейства при изпълнението на:

- одобрения трансграничен проект „Вашето здраве има значение! Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по който тази година „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД ще получи модерен компютърен томограф и реанимобил.

- проекта „Енергийна ефективност в „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД гр. Свищов” за над 3млн. лева.

- проекта „Подобряване на работната среда в „МБАЛ д-р Д.Павлович” ЕООД за 223 556лв.


Очаквани резултати:

1. С тези проекти, за които заслугите са на сегашното общинско ръководство, ще се решат много от тежките проблеми на болницата, като подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и отоплението на болницата, ще се подобри качеството на диагностично-лечебния процес и грижи за пациентите и условията за работа на персонала.

2. Ще се избегне риска от принудително закриване на дейността на болницата.


Заключение


 Този доклад за дейността на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов е непълен само в интерес на продължаване функцията и́ по осигуряване на гражданите с медицинска помощ. Дейността на дружеството е поставена в неблагоприятна зависимост от:

1. Съсобственици и наематели на сградата - заради договори за медицински услуги  и необходимостта от комплексно обслужване на общи пациенти;

2. Доставчици на медикаменти, консумативи и услуги - заради тежка задлъжнялост към тях и риска да спрат доставките и да блокират банковите сметки на болницата;

3. Лекари с дефицитни специалности и медицински специалисти - поради опасност от напускане.

При нарушаване на интересите му, всеки от тях може да дестабилизира не само неустойчивото финансово състояние на болницата, но и цялостната и́ дейност.

Обсъдени с Вас и съгласувани с Общинския съвет – Свищов, ключовите проблеми и задачи ще бъдат основата за изготвяне на конкретен план за действие.

Болницата е социално отговорна институция и дейността и́ е насочена в полза на обществото. Заинтересовани от нейната работа са всички граждани на община Свищов, Общинският съвет, персоналът, пациентите, НЗОК, Правителство, МЗ, РЗИ, доставчици, други ЛЗ (партньори и конкуренти) ДЗОФ, синдикатите, политическите партии и медии.

По всички ключови проблеми: материални, кадрови, финансови, организационни, морални, получаваме съдействие от кмета на община Свищов - г-н Генчо Генчев и председателя на Общинския съвет Свищов – д-р Кристиян Кирилов, за което от мое и разрешете от Ваше  име да им благодаря.

Убеден съм, те разбират, че сегашното ръководството и изпълнителският персонал на МБАЛ "д-р Димитър Павлович" ЕООД Свищов, не могат без тяхната помощ да изведат болницата от капана в който е попаднала вследствие на дългогодишното безхаберие на вътрешните и външни управленски фактори.


За спасяване на болничното лечебно заведение и развитие на дейността му за изпълнение на мисията  „Да повишава качеството на живота на хората, като възстановява и стабилизира тяхното здраве или намалява страданията на заболелите”, са необходими инициативи на национално ниво за нормативни промени, обща стратегия и спешни действия от всички заинтересовани страни.

Благодаря за вниманието.